หนังสือ

คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

เนื้อหาประกอบด้วย

• ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

• ภาษีป้าย

ขนาดรูปเล่ม A5

พิมพ์ปก 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม เคลือบกันรังสี

พิมพ์เนื้อใน 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 100 แกรม

หนา 48 หน้า

เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา

คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

คู่มือประชาชนบางรักพัฒนา

หนังสือคู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา

ขนาดรูปเล่ม A5

พิมพ์ปก 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม เคลือบกันรังสี

พิมพ์เนื้อใน 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม

หนา 56 หน้า

เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา

คู่มือป้องกันโรคไข้เลือดออก

คู่มือป้องกันโรคไข้เลือดออก

คู่มือป้องกันภัยยาเสพติด

ขนาดรูปเล่ม A5

พิมพ์ปก 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 160 แกรม เคลือบกันรังสี

พิมพ์เนื้อใน 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม

หนา 28 หน้า

เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา

คู่มือป้องกันภัยยาเสพติด

คู่มือป้องกันภัยยาเสพติด

คู่มือป้องกันภัยยาเสพติด

ขนาดรูปเล่ม A5

พิมพ์ปก 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม เคลือบกันรังสี

พิมพ์เนื้อใน 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม

หนา 32 หน้า

เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา

คู่มือโรคพิษสุนัขบ้า

คู่มือโรคพิษสุนัขบ้า

คู่มือโรคพิษสุนัขบ้า

ขนาดรูปเล่ม A5

พิมพ์ปก 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม เคลือบกันรังสี

พิมพ์เนื้อใน 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม

หนา 32 หน้า

เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา

รับจ้างพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์

รับจ้างพิมพ์วารสารพร้อมเข้าเล่ม

ขนาดรูปเล่ม A4 (ปรับเปลี่ยนได้)

พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี

ปก ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม เคลือบกันรังสี

เนื้อใน ใช้กระดาษปอนด์ 100 แกรม

หนา 20 หน้า รวมปก (ปรับเปลี่ยนได้)

เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา

ก่อนพิมพ์จริง ลูกค้าสามารถขอเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ปรับแต่งสี เปลี่ยนรูปภาพ