คู่มือป้องกันโรคไข้เลือดออก

คู่มือป้องกันโรคไข้เลือดออก

คู่มือป้องกันภัยยาเสพติด

ขนาดรูปเล่ม A5

พิมพ์ปก 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 160 แกรม เคลือบกันรังสี

พิมพ์เนื้อใน 4 สี ใช้กระดาษอาร์ตมัน 100 แกรม

หนา 28 หน้า

เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา