แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง

แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง

แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง

เป็นกระดาษปอนด์ หนา 100 แกรม

ขนาด 102 x 71 เซนติเมตร

พิมพ์ ขาว-ดำ