แผ่นพับฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แผ่นพับฉลากผลิภัณฑ์สุขภาพ ทน ปากเกร็ด

แผ่นพับฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด

ขนาด A4 พับ 3 ตอน

ใช้กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม

พิมพ์ 4 สี ทั้งสองหน้า

 

แผ่นพับฉลากผลิภัณฑ์สุขภาพ ทน ปากเกร็ด 1

 

แผ่นพับฉลากผลิภัณฑ์สุขภาพ ทน ปากเกร็ด 2